Ảnh hưởng của gia đình đối với trẻ em nghiện ma tuý

Bộ

Nguyễn Thị Khoa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 01/01/2001

Tệ nạn xã hội, Trẻ em nghiện ma tuý, Gia đình, Vị thành niên

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Khoa làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Tìm hiểu thực trạng trẻ em nghiện ma tuý; Xác định những nguyên nhân do ảnh hưởng từ gia đình tác động đến đứa trẻ nghiện ma tuý; Đề xuất những biện pháp về phía gia đình để giúp trẻ cai nghiện, tái hoà nhập với cuộc sống gia đình và cộng đồng.
Các tin khác

Ảnh hưởng của gia đình đối với trẻ em nghiện ma tuý

Bộ

Nguyễn Thị Khoa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 01/01/2001

Tệ nạn xã hội, Trẻ em nghiện ma tuý, Gia đình, Vị thành niên

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Khoa làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Tìm hiểu thực trạng trẻ em nghiện ma tuý; Xác định những nguyên nhân do ảnh hưởng từ gia đình tác động đến đứa trẻ nghiện ma tuý; Đề xuất những biện pháp về phía gia đình để giúp trẻ cai nghiện, tái hoà nhập với cuộc sống gia đình và cộng đồng.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam