Kinh tế trang trại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Kinh tế trang trại

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Đức Thịnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về mặt lý luận, kinh tế trang trại là bước phát triển tất yếu của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá trong nền kinh tế thị trường, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phân tích đánh giá một cách khoa học, khách quan thực trạng tình hình phát triển kinh tế trang trại gia đình ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc; Đề xuất hệ quan điểm, chính sách và giải pháp cơ bản để khuyến khích phát triển kinh tế trang trại vùng trung du miền núi phía Bắc.
Các tin khác

Kinh tế trang trại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Kinh tế trang trại

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Đức Thịnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về mặt lý luận, kinh tế trang trại là bước phát triển tất yếu của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá trong nền kinh tế thị trường, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phân tích đánh giá một cách khoa học, khách quan thực trạng tình hình phát triển kinh tế trang trại gia đình ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc; Đề xuất hệ quan điểm, chính sách và giải pháp cơ bản để khuyến khích phát triển kinh tế trang trại vùng trung du miền núi phía Bắc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam