Kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

Bộ

Hoàng Kim Giao

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 24/04/2024

Kinh tế, Kinh tế tư nhân, Thành phần kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Hoàng Kim Giao làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong chiến lược phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; Quan điểm của Đảng và nhà nước ta đối với khu vực kinh tế tư nhân và đặc điểm của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta; Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Động thái phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta; Những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân; Điều kiện, quan điểm hoạch định chính sách và các giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
Các tin khác

Kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

Bộ

Hoàng Kim Giao

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 24/04/2024

Kinh tế, Kinh tế tư nhân, Thành phần kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Hoàng Kim Giao làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong chiến lược phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; Quan điểm của Đảng và nhà nước ta đối với khu vực kinh tế tư nhân và đặc điểm của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta; Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Động thái phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta; Những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân; Điều kiện, quan điểm hoạch định chính sách và các giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam