Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ

Bộ

Vũ Đăng Hinh

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2005 - 16/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần chính: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000; Cấu trúc lại kinh tế Mỹ sau năm 2000; Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần chính: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000; Cấu trúc lại kinh tế Mỹ sau năm 2000; Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ.

 

Các tin khác

Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ

Bộ

Vũ Đăng Hinh

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2005 - 16/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần chính: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000; Cấu trúc lại kinh tế Mỹ sau năm 2000; Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần chính: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000; Cấu trúc lại kinh tế Mỹ sau năm 2000; Tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam