10 năm đổi mới kinh tế Việt Nam 1986-1996

Bộ

Hà Huy Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 24/04/2024

Kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Đánh giá 10 năm đổi mới

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Hà Huy Thành làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (1986-1996); Đánh giá công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam với tư cách là một quá trình tổng thể, là quá trình thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế, là quá trình xác định và thực thi một định hướng phát triển mang tính chiến lược lâu dài.Trên cơ sở đó rút ra những bài học có tính nguyên lý và phương pháp luận từ những thành tựu đã đạt được và những gì chưa thành công của công cuộc đổi mới, chỉ ra những vấn đề và những xu hướng có tính quy luật của quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Hà Huy Thành làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (1986-1996); Đánh giá công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam với tư cách là một quá trình tổng thể, là quá trình thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế, là quá trình xác định và thực thi một định hướng phát triển mang tính chiến lược lâu dài.Trên cơ sở đó rút ra những bài học có tính nguyên lý và phương pháp luận từ những thành tựu đã đạt được và những gì chưa thành công của công cuộc đổi mới, chỉ ra những vấn đề và những xu hướng có tính quy luật của quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các tin khác

10 năm đổi mới kinh tế Việt Nam 1986-1996

Bộ

Hà Huy Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 24/04/2024

Kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Đánh giá 10 năm đổi mới

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Hà Huy Thành làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (1986-1996); Đánh giá công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam với tư cách là một quá trình tổng thể, là quá trình thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế, là quá trình xác định và thực thi một định hướng phát triển mang tính chiến lược lâu dài.Trên cơ sở đó rút ra những bài học có tính nguyên lý và phương pháp luận từ những thành tựu đã đạt được và những gì chưa thành công của công cuộc đổi mới, chỉ ra những vấn đề và những xu hướng có tính quy luật của quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Hà Huy Thành làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (1986-1996); Đánh giá công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam với tư cách là một quá trình tổng thể, là quá trình thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế, là quá trình xác định và thực thi một định hướng phát triển mang tính chiến lược lâu dài.Trên cơ sở đó rút ra những bài học có tính nguyên lý và phương pháp luận từ những thành tựu đã đạt được và những gì chưa thành công của công cuộc đổi mới, chỉ ra những vấn đề và những xu hướng có tính quy luật của quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam