Khảo sát về điều kiện lao động và sinh hoạt của nữ công nhân lâm trường vùng nguyên liệu giấy (Hà Tuyên)

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

01/01/1985 - 01/01/1987

Lao động nữ, Nữ công nhân, Phụ nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ kết hợp với một số tổ chức khác thực hiện. Đề tài đi sâu vào phân tích để hiểu đúng thực trạng về điều kiện lao động như tổ chức sản xuất, sử dụng lao động nữ của các lâm trường và điều kiện sinh sống, sức khoẻ, bệnh tật của lao động nữ ở một số lâm trường vùng nguyên liệu giấy Hà Tuyên. Từ đó đề xuất các kiến nghị cấp thời trước mắt và những kiến nghị có tính chất cơ bản và lâu dài với các cơ quan của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với nữ công nhân lâm trường.
Các tin khác

Khảo sát về điều kiện lao động và sinh hoạt của nữ công nhân lâm trường vùng nguyên liệu giấy (Hà Tuyên)

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

01/01/1985 - 01/01/1987

Lao động nữ, Nữ công nhân, Phụ nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ kết hợp với một số tổ chức khác thực hiện. Đề tài đi sâu vào phân tích để hiểu đúng thực trạng về điều kiện lao động như tổ chức sản xuất, sử dụng lao động nữ của các lâm trường và điều kiện sinh sống, sức khoẻ, bệnh tật của lao động nữ ở một số lâm trường vùng nguyên liệu giấy Hà Tuyên. Từ đó đề xuất các kiến nghị cấp thời trước mắt và những kiến nghị có tính chất cơ bản và lâu dài với các cơ quan của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với nữ công nhân lâm trường.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam