Vai trò của gia đình trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Bộ

Nguyễn Linh Khiếu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1998 - 01/01/1999

Xã hội học, Gia đình, Vị thành niên, Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Linh Khiếu làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu những vấn đề về nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của vị thành niên; Nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của cha mẹ; Vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản; Những thuận lợi và khó khăn của giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình và một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong giai đoạn hiện nay.
Các tin khác

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Bộ

Nguyễn Linh Khiếu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1998 - 01/01/1999

Xã hội học, Gia đình, Vị thành niên, Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Linh Khiếu làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu những vấn đề về nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của vị thành niên; Nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của cha mẹ; Vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản; Những thuận lợi và khó khăn của giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình và một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong giai đoạn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam