Nghiên cứu về gia đình ly hôn ở Hà Nội

Bộ

Nguyễn Thanh Tâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1998 - 01/01/1999

Xã hội học, Gia đình, Ly hôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm. Thông qua nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội, đề tài nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề ly hôn; Đặc điểm và nguyên nhân gia đình ly hôn tại địa điểm nghiên cứu Hà Nội; Làm rõ dư luận xã hội xung quanh vấn đề ly hôn và hậu quả của ly hôn.
Các tin khác

Nghiên cứu về gia đình ly hôn ở Hà Nội

Bộ

Nguyễn Thanh Tâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1998 - 01/01/1999

Xã hội học, Gia đình, Ly hôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm. Thông qua nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội, đề tài nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề ly hôn; Đặc điểm và nguyên nhân gia đình ly hôn tại địa điểm nghiên cứu Hà Nội; Làm rõ dư luận xã hội xung quanh vấn đề ly hôn và hậu quả của ly hôn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam