Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế ở một xã đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn đổi mới kinh tế (1990 tới nay)

Bộ

Đỗ Thị Bình

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 01/01/1999

Phụ nữ, Phụ nữ nông thôn, Lao động, Vùng đồng bằng sông Hồng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Đỗ Thị Bình làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề vai trò của phụ nữ nông thôn trong đổi mới kinh tế. Các nội dung nghiên cứu cụ thể: Đặc điểm của khu vực nghiên cứu (đồng bằng sông Hồng) và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn và cụ thể trong phát triển kinh tế hộ gia đình ; Những khó khăn và thuận lợi đối với phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế gia đình; Đánh giá tiềm năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn và một số khuyến nghị cho hoạch định chính sách đối với phụ nữ khu vực nông thôn.
Các tin khác

Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế ở một xã đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn đổi mới kinh tế (1990 tới nay)

Bộ

Đỗ Thị Bình

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 01/01/1999

Phụ nữ, Phụ nữ nông thôn, Lao động, Vùng đồng bằng sông Hồng

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PTS. Đỗ Thị Bình làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề vai trò của phụ nữ nông thôn trong đổi mới kinh tế. Các nội dung nghiên cứu cụ thể: Đặc điểm của khu vực nghiên cứu (đồng bằng sông Hồng) và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn và cụ thể trong phát triển kinh tế hộ gia đình ; Những khó khăn và thuận lợi đối với phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế gia đình; Đánh giá tiềm năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn và một số khuyến nghị cho hoạch định chính sách đối với phụ nữ khu vực nông thôn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam