Phụ nữ nông thôn và việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 01/01/1997

Phụ nữ nông thôn, Ngành nghề phi nông nghiệp, Lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ thực hiện. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: Tìm hiểu sự phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp; Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn; Người phụ nữ nông thôn trong việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp qua khảo sát ở các điểm nghiên cứu lựa chọn; Tiềm năng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp của phụ nữ nông thôn và sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng đối với phụ nữ.
Các tin khác

Phụ nữ nông thôn và việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 01/01/1997

Phụ nữ nông thôn, Ngành nghề phi nông nghiệp, Lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ thực hiện. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: Tìm hiểu sự phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp; Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn; Người phụ nữ nông thôn trong việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp qua khảo sát ở các điểm nghiên cứu lựa chọn; Tiềm năng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp của phụ nữ nông thôn và sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng đối với phụ nữ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam