Thực trạng gia đình Việt Nam và vai trò người phụ nữ trong gia đình

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Xã Hội Học, Viện nghiên cứu Thanh niên

01/01/1990 - 01/01/1991

Phụ nữ, Gia đình, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ kết hợp với một số cơ quan khác thực hiện. Đề tài nghiên cứu tập trung vào các nội dung : Hiện trạng gia đình Việt Nam ở thành phố và vùng nông thôn; Sự biến đổi về cấu trúc, vai trò, địa vị của người phụ nữ trong gia đình; Chức năng xã hội hoá, chức năng giáo dục của gia đình; Những gia đình phụ nữ đơn thân.
Các tin khác

Thực trạng gia đình Việt Nam và vai trò người phụ nữ trong gia đình

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Xã Hội Học, Viện nghiên cứu Thanh niên

01/01/1990 - 01/01/1991

Phụ nữ, Gia đình, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ kết hợp với một số cơ quan khác thực hiện. Đề tài nghiên cứu tập trung vào các nội dung : Hiện trạng gia đình Việt Nam ở thành phố và vùng nông thôn; Sự biến đổi về cấu trúc, vai trò, địa vị của người phụ nữ trong gia đình; Chức năng xã hội hoá, chức năng giáo dục của gia đình; Những gia đình phụ nữ đơn thân.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam