Lao động nữ nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ

01/01/1985 - 01/01/1987

Lao động nữ, Phụ nữ, Đồng bằng Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu vấn đề lao động nữ nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ và vai trò của họ trong gia đình, trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế. Nội dung nghiên cứu được trình bày theo 6 nhóm vấn đề: Những vấn đề chung; Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội; Đời sống gia đình; Đời sống văn hoá tinh thần; Một số kết quả nghiên cứu y - sinh học lao động nữ nông nghiệp.
Các tin khác

Lao động nữ nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

Bộ

Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ

01/01/1985 - 01/01/1987

Lao động nữ, Phụ nữ, Đồng bằng Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu vấn đề lao động nữ nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ và vai trò của họ trong gia đình, trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế. Nội dung nghiên cứu được trình bày theo 6 nhóm vấn đề: Những vấn đề chung; Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội; Đời sống gia đình; Đời sống văn hoá tinh thần; Một số kết quả nghiên cứu y - sinh học lao động nữ nông nghiệp.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam