Vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Bộ

Nguyễn Linh Khiếu

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2002 - 13/04/2024

Gia đình, Sức khoẻ sinh sản

Nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong điều kiện đổi mới hiện nay. Nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình. Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong điều kiện đổi mới hiện nay. Nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình. Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

Vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Bộ

Nguyễn Linh Khiếu

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2002 - 13/04/2024

Gia đình, Sức khoẻ sinh sản

Nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong điều kiện đổi mới hiện nay. Nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình. Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong điều kiện đổi mới hiện nay. Nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình. Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong gia đình Việt Nam giai đoạn hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam