Giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới

Bộ

Phạm Thành Nghị

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2002 - 24/04/2024

Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thành Nghị. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp trước mắt nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới. Nội dung nghiên cứu gồm những vấn đề sau: Kinh nghiệm nâng cao ý thức sinh thái và ý thức sinh thái cộng đồng ở các nước trên thế giới; Thực trạng ý thức sinh thái cộng đồng ở một số địa phương được khảo sát và nguyên nhân của tình hình; Đề xuất các giải pháp trước mắt nhằm nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới.

Các tin khác

Giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới

Bộ

Phạm Thành Nghị

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2002 - 24/04/2024

Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thành Nghị. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp trước mắt nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới. Nội dung nghiên cứu gồm những vấn đề sau: Kinh nghiệm nâng cao ý thức sinh thái và ý thức sinh thái cộng đồng ở các nước trên thế giới; Thực trạng ý thức sinh thái cộng đồng ở một số địa phương được khảo sát và nguyên nhân của tình hình; Đề xuất các giải pháp trước mắt nhằm nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam