Điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá

Bộ

Vũ Văn Hà

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Hà. Đề tài nghiên cứu vấn đề điều chỉnh cơ cấu kinh tế của Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá ở các khía cạnh: Điều chỉnh cơ cấu ngành; Điều chỉnh cơ cấu kinh tế vùng; Tư nhân hoá khu vực kinh tế công cộng và điều chỉnh cơ cấu khu vực kinh tế tư nhân; Dự báo về điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản thời gian tới.

Các tin khác

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá

Bộ

Vũ Văn Hà

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Hà. Đề tài nghiên cứu vấn đề điều chỉnh cơ cấu kinh tế của Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá ở các khía cạnh: Điều chỉnh cơ cấu ngành; Điều chỉnh cơ cấu kinh tế vùng; Tư nhân hoá khu vực kinh tế công cộng và điều chỉnh cơ cấu khu vực kinh tế tư nhân; Dự báo về điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản thời gian tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam