Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Bộ

Bùi Văn Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Sở Công nghiệp Thừa Thiên Huế

01/01/1998 - 21/04/2024

Tiểu thủ công nghiệp, Nghề thủ công truyền thống, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Bùi Văn Nghĩa. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan (VNRP). Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển và những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) truyền thống ở Thừa Thuên Huế; Nghiên cứu khả năng điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội để khôi phục, phát triển các nghề TTCN của tỉnh và đề xuất giải pháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương I- Một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ngành- nghề TTCN truyền thống: Khái niệm và các quan niệm về ngành nghề TTCN truyền thống; Các kinh nghiệm phát triển ngành nghề TTCN truyền thống; Các bài học rút ra từ kinh nghiệm. Chương II- Thực trạng phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế, bao gồm: Thực trạng phát triển chung của các ngành nghề TTCN truyền thống; Thực trạng phát triển các ngành nghề TTCN truyền thống; Nguyên nhân tạo nên sự suy thoái các làng nghề và ngành nghề TTCN truyền thống. Chương III- Điều kiện, nguồn lực và khả năng khôi phục phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế:  Đánh giá chung về điều kiện nguồn lực; Đánh giá cụ thể về điều kiện nguồn lực. Chương IV- Các giải pháp và chính sách nhằm khôi phục, phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Giải pháp, chính sách về vốn; Giải pháp, chính sách tạo mở thị trường; Giải pháp, chính sách về tổ chức quản lý và các chính sách giải pháp về kỹ thuật - công nghệ; Lao động cung ứng nguyên vật liệu.
Các tin khác

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Bộ

Bùi Văn Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Sở Công nghiệp Thừa Thiên Huế

01/01/1998 - 21/04/2024

Tiểu thủ công nghiệp, Nghề thủ công truyền thống, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Bùi Văn Nghĩa. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan (VNRP). Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển và những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) truyền thống ở Thừa Thuên Huế; Nghiên cứu khả năng điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội để khôi phục, phát triển các nghề TTCN của tỉnh và đề xuất giải pháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương I- Một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ngành- nghề TTCN truyền thống: Khái niệm và các quan niệm về ngành nghề TTCN truyền thống; Các kinh nghiệm phát triển ngành nghề TTCN truyền thống; Các bài học rút ra từ kinh nghiệm. Chương II- Thực trạng phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế, bao gồm: Thực trạng phát triển chung của các ngành nghề TTCN truyền thống; Thực trạng phát triển các ngành nghề TTCN truyền thống; Nguyên nhân tạo nên sự suy thoái các làng nghề và ngành nghề TTCN truyền thống. Chương III- Điều kiện, nguồn lực và khả năng khôi phục phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế:  Đánh giá chung về điều kiện nguồn lực; Đánh giá cụ thể về điều kiện nguồn lực. Chương IV- Các giải pháp và chính sách nhằm khôi phục, phát triển ngành nghề TTCN truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Giải pháp, chính sách về vốn; Giải pháp, chính sách tạo mở thị trường; Giải pháp, chính sách về tổ chức quản lý và các chính sách giải pháp về kỹ thuật - công nghệ; Lao động cung ứng nguyên vật liệu.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam