Nghiên cứu xúc tiến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá và chuyển sang nền kinh tế thị trường (Phạm vi nghiên cứu

Bộ

Dương Bá Phượng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1996 - 16/04/2024

Kinh tế, Doanh nghiệp nông thôn, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nội dung:

Đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề án PTS. Dương Bá Phượng. Đề án thuộc Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan (VNRP). Kết quả nghiên cứu của Đề án được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận và tổng quan kinh nghiệm thế giới, trình bày tiêu chuẩn, khái niệm và những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN); Vấn đề công nghiệp hoá nông thôn; Vai trò của việc phát triển các DNVVN trong nền kinh tế quốc dân và đối với quá trình công nghiệp hoá nông thôn; Tổng quan kinh nghiệm xúc tiến phát triển DNVVN ở một số nước trên thế giới. Phần 2- Thực trạng và tiềm năng phát triển DNVVN: Thực trạng phát triển và quản lý DNVVN Việt Nam trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới; Thực trạng kinh tế-xã hội, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiềm năng phát triển DNVVN ở nông thôn Hải Hưng; Thực trạng phát triển và những thuận lợi khó khăn đối với các DNVVN ở nông thôn Hải Hưng. Phần 3- Những giải pháp kinh tế-xã hội chủ yếu nhằm xúc tiến phát triển DNVVN ở nông thôn: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế; Chính sách đất đai; Đồng bộ hoá chính sách thị trường; Quan điểm và các giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ; Chính sách và các giải pháp về hỗ trợ tài chính, vốn, tín dụng; Thúc đẩy sự liên kết giữa các DNVVN ở nông thôn với nhau và với các doanh nghiệp lớn ở thành thị; Chính sách và các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn; Sử dụng các quan hệ và thể chế cộng đồng làng - xã ở nông thôn; Các biện pháp quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển của DNVVN; Các biện pháp về tổ chức đào tạo đội ngũ các nhà doanh nghiệp và lực lượng lao động cho các DNVVN ở nông thôn.
Các tin khác

Nghiên cứu xúc tiến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá và chuyển sang nền kinh tế thị trường (Phạm vi nghiên cứu

Bộ

Dương Bá Phượng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1996 - 16/04/2024

Kinh tế, Doanh nghiệp nông thôn, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nội dung:

Đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề án PTS. Dương Bá Phượng. Đề án thuộc Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan (VNRP). Kết quả nghiên cứu của Đề án được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận và tổng quan kinh nghiệm thế giới, trình bày tiêu chuẩn, khái niệm và những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN); Vấn đề công nghiệp hoá nông thôn; Vai trò của việc phát triển các DNVVN trong nền kinh tế quốc dân và đối với quá trình công nghiệp hoá nông thôn; Tổng quan kinh nghiệm xúc tiến phát triển DNVVN ở một số nước trên thế giới. Phần 2- Thực trạng và tiềm năng phát triển DNVVN: Thực trạng phát triển và quản lý DNVVN Việt Nam trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới; Thực trạng kinh tế-xã hội, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiềm năng phát triển DNVVN ở nông thôn Hải Hưng; Thực trạng phát triển và những thuận lợi khó khăn đối với các DNVVN ở nông thôn Hải Hưng. Phần 3- Những giải pháp kinh tế-xã hội chủ yếu nhằm xúc tiến phát triển DNVVN ở nông thôn: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế; Chính sách đất đai; Đồng bộ hoá chính sách thị trường; Quan điểm và các giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ; Chính sách và các giải pháp về hỗ trợ tài chính, vốn, tín dụng; Thúc đẩy sự liên kết giữa các DNVVN ở nông thôn với nhau và với các doanh nghiệp lớn ở thành thị; Chính sách và các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn; Sử dụng các quan hệ và thể chế cộng đồng làng - xã ở nông thôn; Các biện pháp quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển của DNVVN; Các biện pháp về tổ chức đào tạo đội ngũ các nhà doanh nghiệp và lực lượng lao động cho các DNVVN ở nông thôn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam