Quan hệ EU-ASEAN trong xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1998 - 16/04/2024

Quan hệ EU-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài nghiên cứu các vấn đề : Lịch sử ra đời của EU và ASEAN; Cơ sở hình thành và quá trình phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị trong thời gian qua giữa EU và ASEAN; Tác động của các quan hệ hợp tác đó đến tiến trình phát triển của hai tổ chức EU và ASEAN cũng như các thành viên của mỗi tổ chức đó và những vấn đề đặt ra cho bước phát triển mới trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ trước thềm thế kỷ mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thế giới trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. Chương 2: Những chặng đường phát triển quan hệ EU-ASEAN (Sự ra đời hai tổ chức khu vực ở Châu Âu và Đông Nam Á; Sự phát triển quan hệ EU-ASEAN). Chương 3: Quan hệ EU-ASEAN hướng tới thế kỷ XXI (Liên hiệp Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; Quan hệ EU-ASEAN trước thềm thế kỷ XXI; Quan hệ EU-Việt Nam).
Các tin khác

Quan hệ EU-ASEAN trong xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1998 - 16/04/2024

Quan hệ EU-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài nghiên cứu các vấn đề : Lịch sử ra đời của EU và ASEAN; Cơ sở hình thành và quá trình phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị trong thời gian qua giữa EU và ASEAN; Tác động của các quan hệ hợp tác đó đến tiến trình phát triển của hai tổ chức EU và ASEAN cũng như các thành viên của mỗi tổ chức đó và những vấn đề đặt ra cho bước phát triển mới trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ trước thềm thế kỷ mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thế giới trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. Chương 2: Những chặng đường phát triển quan hệ EU-ASEAN (Sự ra đời hai tổ chức khu vực ở Châu Âu và Đông Nam Á; Sự phát triển quan hệ EU-ASEAN). Chương 3: Quan hệ EU-ASEAN hướng tới thế kỷ XXI (Liên hiệp Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; Quan hệ EU-ASEAN trước thềm thế kỷ XXI; Quan hệ EU-Việt Nam).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam