Đồng EURO và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2002 - 01/01/2003

Tài chính, Tiền tệ, Đồng EURO

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình ra đời và tác động của đồng EURO đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và cho chính sách điều hành tỷ giá và ngoại hối nói riêng.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình ra đời và tác động của đồng EURO đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và cho chính sách điều hành tỷ giá và ngoại hối nói riêng.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành đồng tiền chung Châu Âu (EURO) (Cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự ra đời của đồng EURO; Quá trình hình thành đồng EURO). Chương 2: Tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế thế giới (Những tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế thế giới; Tác động của sự ra đời đồng EURO đối với một số nền kinh tế). Chương 3: Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế Việt Nam và những gợi ý chính sách.
Các tin khác

Đồng EURO và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2002 - 01/01/2003

Tài chính, Tiền tệ, Đồng EURO

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình ra đời và tác động của đồng EURO đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và cho chính sách điều hành tỷ giá và ngoại hối nói riêng.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình ra đời và tác động của đồng EURO đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và cho chính sách điều hành tỷ giá và ngoại hối nói riêng.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành đồng tiền chung Châu Âu (EURO) (Cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự ra đời của đồng EURO; Quá trình hình thành đồng EURO). Chương 2: Tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế thế giới (Những tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế thế giới; Tác động của sự ra đời đồng EURO đối với một số nền kinh tế). Chương 3: Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế Việt Nam và những gợi ý chính sách.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam