Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay (Giai đoạn 2)

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Đạo đức môi trường

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Vũ Dũng. Dự án tập trung xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường…; Đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức môi trường ở nước ta; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về xây dựng, nâng cao đạo đức môi trường, qua đó góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Vũ Dũng. Dự án tập trung xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường…; Đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức môi trường ở nước ta; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về xây dựng, nâng cao đạo đức môi trường, qua đó góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.

Ngoài phần kết luận, nội dung nghiên cứu của Dự án được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổ chức nghiên cứu của dự án. Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (Một số khái niệm cơ bản; Các tiêu chí của đạo đức môi trường; Những khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường; Một số chức năng cơ bản của đạo đức môi trường; Chương 3: Kinh nghiệm bảo vệ môi trường của một số quốc gia nhìn từ góc độ đạo đức môi trường (Kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở Ấn Độ; Hoạt động bảo vệ môi trường ở Trung Quốc; Bảo vệ môi trường ở Kenya; Kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở một số quốc gia khác; Nhận xét chung về kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở một số nước); Chương 4: Thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay (Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với đạo đức môi trường; Thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay); Kết luận và kiến nghị.
Các tin khác

Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay (Giai đoạn 2)

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Đạo đức môi trường

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Vũ Dũng. Dự án tập trung xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường…; Đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức môi trường ở nước ta; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về xây dựng, nâng cao đạo đức môi trường, qua đó góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Vũ Dũng. Dự án tập trung xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường…; Đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức môi trường ở nước ta; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về xây dựng, nâng cao đạo đức môi trường, qua đó góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.

Ngoài phần kết luận, nội dung nghiên cứu của Dự án được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổ chức nghiên cứu của dự án. Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (Một số khái niệm cơ bản; Các tiêu chí của đạo đức môi trường; Những khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường; Một số chức năng cơ bản của đạo đức môi trường; Chương 3: Kinh nghiệm bảo vệ môi trường của một số quốc gia nhìn từ góc độ đạo đức môi trường (Kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở Ấn Độ; Hoạt động bảo vệ môi trường ở Trung Quốc; Bảo vệ môi trường ở Kenya; Kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở một số quốc gia khác; Nhận xét chung về kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở một số nước); Chương 4: Thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay (Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với đạo đức môi trường; Thực trạng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay); Kết luận và kiến nghị.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam