Chiến lược “Hưng biên phú dân” và quá trình thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số ở các tỉnh biên giới Tây Nam Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Văn Căn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2007 - 13/04/2024

Phát triển miền núi, Phát triển vùng, Vùng dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Căn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc (Bối cảnh ra đời của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Nội dung chủ yếu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; “Cương yếu quy hoạch Chiến lược “Hưng biên phú dân” toàn quốc 2001-2010”; Một số giải pháp cụ thể của Trung Quốc để thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Một số thành quả ban đầu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Những công việc chủ yếu cần làm trước mắt để đẩy mạnh Chiến lược “Hưng biên phú dân”. Chương 2: Quá trình thực hiện ở hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam giai đoạn 2000-2006 (Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Quảng Tây; Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở tỉnh Vân Nam); Chương 3: Một số nhận xét về Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc và liên hệ đối với Việt Nam (Một số nhận xét về Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Một số liên hệ đối với Việt Nam).
Các tin khác

Chiến lược “Hưng biên phú dân” và quá trình thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số ở các tỉnh biên giới Tây Nam Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Văn Căn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2007 - 13/04/2024

Phát triển miền núi, Phát triển vùng, Vùng dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Căn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc (Bối cảnh ra đời của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Nội dung chủ yếu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; “Cương yếu quy hoạch Chiến lược “Hưng biên phú dân” toàn quốc 2001-2010”; Một số giải pháp cụ thể của Trung Quốc để thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Một số thành quả ban đầu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Những công việc chủ yếu cần làm trước mắt để đẩy mạnh Chiến lược “Hưng biên phú dân”. Chương 2: Quá trình thực hiện ở hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam giai đoạn 2000-2006 (Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Quảng Tây; Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở tỉnh Vân Nam); Chương 3: Một số nhận xét về Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc và liên hệ đối với Việt Nam (Một số nhận xét về Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Một số liên hệ đối với Việt Nam).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam