Báo cáo xã hội năm 2002

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 13/04/2024

Báo cáo xã hội hàng năm, Xã hội học

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Trịnh Duy Luân. Báo cáo xã hội năm 2002 trình bày 5 nội dung sau: Những vấn đề của đội ngũ công nhân hiện nay (Nguồn lao động bổ sung cho đội ngũ công nhân; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ trong các doanh nghiệp); Vấn đề truyền thông và phát triển (Giới thiệu những quan điểm lý luận và thực tiễn xung quanh khái niệm “truyền thông”, “phát triển” và mối quan hệ giữa chúng trong bối cảnh hiện nay của nước ta); Nỗ lực tập thể và phong trào xã hội (Trên cơ sở phân tích nguồn gốc khái niệm phong trào xã hội và việc sử dụng chúng ở các nước phương Tây hoặc trong khu vực, vận dụng khái niệm này vào thực tiễn Việt Nam, với sự bổ sung khái niệm những nỗ lực tập thể); Những vấn đề phi tập trung hóa (còn gọi là phân cấp trong quản lý; phân quyền); Vấn đề về dân số.
Các tin khác

Báo cáo xã hội năm 2002

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 13/04/2024

Báo cáo xã hội hàng năm, Xã hội học

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Trịnh Duy Luân. Báo cáo xã hội năm 2002 trình bày 5 nội dung sau: Những vấn đề của đội ngũ công nhân hiện nay (Nguồn lao động bổ sung cho đội ngũ công nhân; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ trong các doanh nghiệp); Vấn đề truyền thông và phát triển (Giới thiệu những quan điểm lý luận và thực tiễn xung quanh khái niệm “truyền thông”, “phát triển” và mối quan hệ giữa chúng trong bối cảnh hiện nay của nước ta); Nỗ lực tập thể và phong trào xã hội (Trên cơ sở phân tích nguồn gốc khái niệm phong trào xã hội và việc sử dụng chúng ở các nước phương Tây hoặc trong khu vực, vận dụng khái niệm này vào thực tiễn Việt Nam, với sự bổ sung khái niệm những nỗ lực tập thể); Những vấn đề phi tập trung hóa (còn gọi là phân cấp trong quản lý; phân quyền); Vấn đề về dân số.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam