Viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu cho Việt Nam

Bộ

Đỗ Tá Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 13/04/2024

ODA, Viện trợ phát triển chính thức, Hợp tác kinh tế quốc tế, Quan hệ Việt Nam-EU

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đỗ Tá Khánh. Nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu (Một số khái niệm về Viện trợ phát triển chính thức; Những ưu tiên trong chính sách cung cấp ODA của EU và một số nước thành viên; Viện trợ phát triển chính thức của EU trong so sánh với viện trợ của một số nước và tổ chức khác trên thế giới; Chính sách thu hút và sử dụng vốn ODA của một số nước Châu Á). Chương 2: Quan hệ hợp tác và phát triển giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (Chính sách viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu và các nước thành viên cho Việt Nam; Chính sách thu hút, quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam hiện nay; Thực trạng cung cấp và sử dụng vốn ODA của EU và các thành viên ở Việt Nam (từ 1995 đến nay). Chương 3: Dự báo triển vọng quan hệ hợp tác phát triển EU – Việt Nam và một số khuyến nghị.
Các tin khác

Viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu cho Việt Nam

Bộ

Đỗ Tá Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 13/04/2024

ODA, Viện trợ phát triển chính thức, Hợp tác kinh tế quốc tế, Quan hệ Việt Nam-EU

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đỗ Tá Khánh. Nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu (Một số khái niệm về Viện trợ phát triển chính thức; Những ưu tiên trong chính sách cung cấp ODA của EU và một số nước thành viên; Viện trợ phát triển chính thức của EU trong so sánh với viện trợ của một số nước và tổ chức khác trên thế giới; Chính sách thu hút và sử dụng vốn ODA của một số nước Châu Á). Chương 2: Quan hệ hợp tác và phát triển giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (Chính sách viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu và các nước thành viên cho Việt Nam; Chính sách thu hút, quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam hiện nay; Thực trạng cung cấp và sử dụng vốn ODA của EU và các thành viên ở Việt Nam (từ 1995 đến nay). Chương 3: Dự báo triển vọng quan hệ hợp tác phát triển EU – Việt Nam và một số khuyến nghị.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam