Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Mỹ

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/2002 - 13/04/2024

Quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xem xét một cách hệ thống tiến trình bình thường hoá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ; Những kết quả đạt được trong các quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước; Những vấn đề hiện nay và những khó khăn bước đầu của Việt Nam; Dự báo triển vọng của mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xem xét một cách hệ thống tiến trình bình thường hoá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ; Những kết quả đạt được trong các quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước; Những vấn đề hiện nay và những khó khăn bước đầu của Việt Nam; Dự báo triển vọng của mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.

Các tin khác

Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Mỹ

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/2002 - 13/04/2024

Quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xem xét một cách hệ thống tiến trình bình thường hoá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ; Những kết quả đạt được trong các quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước; Những vấn đề hiện nay và những khó khăn bước đầu của Việt Nam; Dự báo triển vọng của mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Xem xét một cách hệ thống tiến trình bình thường hoá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ; Những kết quả đạt được trong các quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước; Những vấn đề hiện nay và những khó khăn bước đầu của Việt Nam; Dự báo triển vọng của mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam