Vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc

Bộ

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 16/04/2024

Dân chủ cơ sở, Chính trị, Nông thôn

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích một cách tương đối toàn diện và khách quan về tổ chức chính quyền và vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, chủ yếu là trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích một cách tương đối toàn diện và khách quan về tổ chức chính quyền và vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, chủ yếu là trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về hệ thống chính quyền cơ sở và tổ chức tự quản ở nông thôn Trung Quốc. Chương 2: Việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc. Chương 3: Thành tựu, những vấn đề đang đặt ra và phương hướng giải quyết trong thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc.
Các tin khác

Vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc

Bộ

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 16/04/2024

Dân chủ cơ sở, Chính trị, Nông thôn

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích một cách tương đối toàn diện và khách quan về tổ chức chính quyền và vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, chủ yếu là trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích một cách tương đối toàn diện và khách quan về tổ chức chính quyền và vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, chủ yếu là trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về hệ thống chính quyền cơ sở và tổ chức tự quản ở nông thôn Trung Quốc. Chương 2: Việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc. Chương 3: Thành tựu, những vấn đề đang đặt ra và phương hướng giải quyết trong thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam