Vai trò và tác động của cộng đồng dân tộc Gia Rai trong đời sống chính trị hiện nay ở tỉnh Gia Lai

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Người Gia Rai

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Thông qua việc nghiên cứu từng nhóm xã hội, bước đầu đề tài xác định được vai trò và tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị ở tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung; Nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện những yếu tố nào thuộc về trình độ giác ngộ, về các đặc điểm mang tính tộc người của người dân nói chung và của xã hội nói riêng, những yếu tố nào thuộc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta và những yếu tố nào thuộc về âm mưu chống phá của kẻ thù; Từ đó đề xuất các khuyến nghị và giải pháp cụ thể, sát thực và có tính khả thi để phát triển và phát triển bền vững ở cộng đồng dân tộc Gia Rai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Thông qua việc nghiên cứu từng nhóm xã hội, bước đầu đề tài xác định được vai trò và tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị ở tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung; Nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện những yếu tố nào thuộc về trình độ giác ngộ, về các đặc điểm mang tính tộc người của người dân nói chung và của xã hội nói riêng, những yếu tố nào thuộc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta và những yếu tố nào thuộc về âm mưu chống phá của kẻ thù; Từ đó đề xuất các khuyến nghị và giải pháp cụ thể, sát thực và có tính khả thi để phát triển và phát triển bền vững ở cộng đồng dân tộc Gia Rai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Nội dung nghiên cứu cụ thể được trình bày trong 3 phần. Phần một: Khái quát về Gia Lai và dân tộc Gia Rai. Phần hai: Vai trò của người Gia Rai trong đời sống chính trị hiện nay ở tỉnh Gia Lai. Phần ba: Tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị của tỉnh Gia Lai.
Các tin khác

Vai trò và tác động của cộng đồng dân tộc Gia Rai trong đời sống chính trị hiện nay ở tỉnh Gia Lai

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Người Gia Rai

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Thông qua việc nghiên cứu từng nhóm xã hội, bước đầu đề tài xác định được vai trò và tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị ở tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung; Nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện những yếu tố nào thuộc về trình độ giác ngộ, về các đặc điểm mang tính tộc người của người dân nói chung và của xã hội nói riêng, những yếu tố nào thuộc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta và những yếu tố nào thuộc về âm mưu chống phá của kẻ thù; Từ đó đề xuất các khuyến nghị và giải pháp cụ thể, sát thực và có tính khả thi để phát triển và phát triển bền vững ở cộng đồng dân tộc Gia Rai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Thông qua việc nghiên cứu từng nhóm xã hội, bước đầu đề tài xác định được vai trò và tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị ở tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung; Nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện những yếu tố nào thuộc về trình độ giác ngộ, về các đặc điểm mang tính tộc người của người dân nói chung và của xã hội nói riêng, những yếu tố nào thuộc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta và những yếu tố nào thuộc về âm mưu chống phá của kẻ thù; Từ đó đề xuất các khuyến nghị và giải pháp cụ thể, sát thực và có tính khả thi để phát triển và phát triển bền vững ở cộng đồng dân tộc Gia Rai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Nội dung nghiên cứu cụ thể được trình bày trong 3 phần. Phần một: Khái quát về Gia Lai và dân tộc Gia Rai. Phần hai: Vai trò của người Gia Rai trong đời sống chính trị hiện nay ở tỉnh Gia Lai. Phần ba: Tác động của người Gia Rai đến đời sống chính trị của tỉnh Gia Lai.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam