Tư tưởng triết học cơ bản của Tôn Trung Sơn trong chủ nghĩa tam dân và ảnh hưởng của nó với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Tài Đông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 21/04/2024

Triết học, Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa tam dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tài Đông. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, quan niệm của Tôn Trung Sơn về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân đối với các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị đương đại của nó trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tài Đông. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, quan niệm của Tôn Trung Sơn về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân đối với các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị đương đại của nó trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái luận: Tôn Trung Sơn và bối cảnh ra đời của chủ nghĩa tam dân; Tiền đề lý luận của chủ nghĩa tam dân; Tình hình nghiên cứu của chủ nghĩa tam dân. Chương 2: Nội dung của chủ nghĩa tam dân: Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Chủ nghia dân sinh với tư cách cốt lõi của chủ nghĩa tam dân; Sự ra đời chủ nghĩa tam dân mới. Chương 3: Ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân ở Trung Quốc và Việt Nam. 
Các tin khác

Tư tưởng triết học cơ bản của Tôn Trung Sơn trong chủ nghĩa tam dân và ảnh hưởng của nó với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Tài Đông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 21/04/2024

Triết học, Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa tam dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tài Đông. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, quan niệm của Tôn Trung Sơn về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân đối với các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị đương đại của nó trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tài Đông. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, quan niệm của Tôn Trung Sơn về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân đối với các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị đương đại của nó trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái luận: Tôn Trung Sơn và bối cảnh ra đời của chủ nghĩa tam dân; Tiền đề lý luận của chủ nghĩa tam dân; Tình hình nghiên cứu của chủ nghĩa tam dân. Chương 2: Nội dung của chủ nghĩa tam dân: Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh; Chủ nghia dân sinh với tư cách cốt lõi của chủ nghĩa tam dân; Sự ra đời chủ nghĩa tam dân mới. Chương 3: Ảnh hưởng của chủ nghĩa tam dân ở Trung Quốc và Việt Nam. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam