Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành AC

Bộ

Nguyễn Thị Mỹ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 13/04/2024

Hợp tác ASEAN, Hợp tác quốc tế, Cộng đồng ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ  “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Để tài nghiên cứu nhằm làm rõ quan điểm của các nước Đông Nam Á về AC [ gồm Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) ] và các trụ cột; Các quan hệ song phương nội khối và các vấn đề bên trong mỗi nước có nguy cơ trở thành các vấn đề khu vực, hoặc tác động tiêu cực tới hợp tác nội khối; Tầm quan trọng của vai trò các nước đi đầu, lợi thế và bất lợi thế của các nước kém phát triển trong ASEAN; Đánh giá triển vọng của AC từ sự phân tích chính sách của các nước thành viên.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ  “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Để tài nghiên cứu nhằm làm rõ quan điểm của các nước Đông Nam Á về AC [ gồm Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) ] và các trụ cột; Các quan hệ song phương nội khối và các vấn đề bên trong mỗi nước có nguy cơ trở thành các vấn đề khu vực, hoặc tác động tiêu cực tới hợp tác nội khối; Tầm quan trọng của vai trò các nước đi đầu, lợi thế và bất lợi thế của các nước kém phát triển trong ASEAN; Đánh giá triển vọng của AC từ sự phân tích chính sách của các nước thành viên.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: quan điểm của các nước Đông Nam Á về Cộng đồng ESEAN và trụ cột của nó. Chương 2: Hoạt động của các nước thành viên ESEAN vì sự nghiệp xây dựng AC. Chương 3: Triển vọng xây dựng Cộng đồng ESEAN nhìn từ chính sách của các nước thành viên.
Các tin khác

Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành AC

Bộ

Nguyễn Thị Mỹ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 13/04/2024

Hợp tác ASEAN, Hợp tác quốc tế, Cộng đồng ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ  “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Để tài nghiên cứu nhằm làm rõ quan điểm của các nước Đông Nam Á về AC [ gồm Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) ] và các trụ cột; Các quan hệ song phương nội khối và các vấn đề bên trong mỗi nước có nguy cơ trở thành các vấn đề khu vực, hoặc tác động tiêu cực tới hợp tác nội khối; Tầm quan trọng của vai trò các nước đi đầu, lợi thế và bất lợi thế của các nước kém phát triển trong ASEAN; Đánh giá triển vọng của AC từ sự phân tích chính sách của các nước thành viên.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ  “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Để tài nghiên cứu nhằm làm rõ quan điểm của các nước Đông Nam Á về AC [ gồm Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) ] và các trụ cột; Các quan hệ song phương nội khối và các vấn đề bên trong mỗi nước có nguy cơ trở thành các vấn đề khu vực, hoặc tác động tiêu cực tới hợp tác nội khối; Tầm quan trọng của vai trò các nước đi đầu, lợi thế và bất lợi thế của các nước kém phát triển trong ASEAN; Đánh giá triển vọng của AC từ sự phân tích chính sách của các nước thành viên.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: quan điểm của các nước Đông Nam Á về Cộng đồng ESEAN và trụ cột của nó. Chương 2: Hoạt động của các nước thành viên ESEAN vì sự nghiệp xây dựng AC. Chương 3: Triển vọng xây dựng Cộng đồng ESEAN nhìn từ chính sách của các nước thành viên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam