Những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2002 - 01/01/2003

Phát triển vùng, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm ra tính quy luật lịch sử của sự phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long; Nêu bật những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long – đó là những vấn đề có tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay; Căn cứ vào tính quy luật lịch sử phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long để phân tích những vấn đề cơ bản của vùng này trong bối cảnh mới nhằm đề xuất những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển và hệ thống các giải pháp cơ bản lâu dài cho sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cấp bách và những bước đột phá cho phát triển trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm ra tính quy luật lịch sử của sự phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long; Nêu bật những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long – đó là những vấn đề có tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay; Căn cứ vào tính quy luật lịch sử phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long để phân tích những vấn đề cơ bản của vùng này trong bối cảnh mới nhằm đề xuất những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển và hệ thống các giải pháp cơ bản lâu dài cho sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cấp bách và những bước đột phá cho phát triển trong những năm tới.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Tổng quan quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong lịch sử. Phần thứ hai: Những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần thứ ba: Quan điểm và những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2002 - 01/01/2003

Phát triển vùng, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm ra tính quy luật lịch sử của sự phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long; Nêu bật những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long – đó là những vấn đề có tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay; Căn cứ vào tính quy luật lịch sử phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long để phân tích những vấn đề cơ bản của vùng này trong bối cảnh mới nhằm đề xuất những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển và hệ thống các giải pháp cơ bản lâu dài cho sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cấp bách và những bước đột phá cho phát triển trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm ra tính quy luật lịch sử của sự phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long; Nêu bật những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long – đó là những vấn đề có tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay; Căn cứ vào tính quy luật lịch sử phát triển vùng đất, con người, dân tộc, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long để phân tích những vấn đề cơ bản của vùng này trong bối cảnh mới nhằm đề xuất những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển và hệ thống các giải pháp cơ bản lâu dài cho sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cấp bách và những bước đột phá cho phát triển trong những năm tới.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Tổng quan quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong lịch sử. Phần thứ hai: Những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc và tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần thứ ba: Quan điểm và những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam