Nhân tố con người trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường

Bộ

Lê Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 24/04/2024

Nhân tố con người, Môi trường, Tài nguyên, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô thức quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường một cách hợp lý, phát huy được vai trò tích cực của nhân tố con người trong lĩnh vực này; Khảo sát thực tiễn về nhân tố con người (các công chức thực hiện việc quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và những người chịu sự quản lý đó, bao gồm người dân và cộng đồng của họ), tìm hiểu những khía cạnh có liên quan trong mối quan hệ với hiện quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở Việt Nam; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các kết quả khảo sát thực tiễn để đánh giá việc sử dụng nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô thức quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường một cách hợp lý, phát huy được vai trò tích cực của nhân tố con người trong lĩnh vực này; Khảo sát thực tiễn về nhân tố con người (các công chức thực hiện việc quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và những người chịu sự quản lý đó, bao gồm người dân và cộng đồng của họ), tìm hiểu những khía cạnh có liên quan trong mối quan hệ với hiện quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở Việt Nam; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các kết quả khảo sát thực tiễn để đánh giá việc sử dụng nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Quan hệ của con người với tài nguyên, môi trường. Chương 2: Cơ sở khoa học của việc phát huy vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường. Chương 3: Quản lý  tài nguyên, môi trường theo hướng phát huy vai trò của nhân tố con người: kinh nghiệm quốc tế. Chương 4: Đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. Chương 5: Người dân với vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương 6: Cộng đồng dân cư với tư cách là một lực lượng tham gia xây dựng và thực hiện các quyết định quản lý.
Các tin khác

Nhân tố con người trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường

Bộ

Lê Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 24/04/2024

Nhân tố con người, Môi trường, Tài nguyên, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô thức quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường một cách hợp lý, phát huy được vai trò tích cực của nhân tố con người trong lĩnh vực này; Khảo sát thực tiễn về nhân tố con người (các công chức thực hiện việc quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và những người chịu sự quản lý đó, bao gồm người dân và cộng đồng của họ), tìm hiểu những khía cạnh có liên quan trong mối quan hệ với hiện quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở Việt Nam; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các kết quả khảo sát thực tiễn để đánh giá việc sử dụng nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô thức quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường một cách hợp lý, phát huy được vai trò tích cực của nhân tố con người trong lĩnh vực này; Khảo sát thực tiễn về nhân tố con người (các công chức thực hiện việc quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và những người chịu sự quản lý đó, bao gồm người dân và cộng đồng của họ), tìm hiểu những khía cạnh có liên quan trong mối quan hệ với hiện quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở Việt Nam; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các kết quả khảo sát thực tiễn để đánh giá việc sử dụng nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Quan hệ của con người với tài nguyên, môi trường. Chương 2: Cơ sở khoa học của việc phát huy vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường. Chương 3: Quản lý  tài nguyên, môi trường theo hướng phát huy vai trò của nhân tố con người: kinh nghiệm quốc tế. Chương 4: Đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. Chương 5: Người dân với vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương 6: Cộng đồng dân cư với tư cách là một lực lượng tham gia xây dựng và thực hiện các quyết định quản lý.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam