Hai mươi năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế học

01/01/2001 - 01/01/2005

Kinh tế, Đổi mới kinh tế, Đánh giá 20 năm đổi mới

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Hoài Nam. Đề tài nghiên cứu nhằm tổng kết thực tiễn đổi mới kinh tế 20 năm qua ở Việt Nam, đánh giá một cách khoa học những gì đã làm được cũng như chưa làm được trong 20 năm thực hiện đổi mới; Làm rõ logic của quá trình đổi mới kinh tế, thực chất là khái quát lý luận tiến trình thực tiễn; Đúc kết các bài học kinh nghiệm, xác định xu hướng và triển vọng đổi mới, nêu những gợi ý, đề xuất mang tính định hướng chiến lược nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong giai đoạn tiếp theo (sau 2005). 
Các tin khác

Hai mươi năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế học

01/01/2001 - 01/01/2005

Kinh tế, Đổi mới kinh tế, Đánh giá 20 năm đổi mới

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Hoài Nam. Đề tài nghiên cứu nhằm tổng kết thực tiễn đổi mới kinh tế 20 năm qua ở Việt Nam, đánh giá một cách khoa học những gì đã làm được cũng như chưa làm được trong 20 năm thực hiện đổi mới; Làm rõ logic của quá trình đổi mới kinh tế, thực chất là khái quát lý luận tiến trình thực tiễn; Đúc kết các bài học kinh nghiệm, xác định xu hướng và triển vọng đổi mới, nêu những gợi ý, đề xuất mang tính định hướng chiến lược nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong giai đoạn tiếp theo (sau 2005). 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam