Từ điển lịch sử và văn hóa Thái Lan

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Từ điển lịch sử và văn hóa các nước Đông Nam Á”.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và học sinh, sinh viên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Thái Lan có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Thái Lan. Kết quả nghiên cứu góp phần tích cực vào việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Thái Lan, văn hóa khu vực Đông Nam Á; Cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Thái Lan đồng thời góp phần vào việc xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung.
Các tin khác

Từ điển lịch sử và văn hóa Thái Lan

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Từ điển lịch sử và văn hóa các nước Đông Nam Á”.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và học sinh, sinh viên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Thái Lan có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Thái Lan. Kết quả nghiên cứu góp phần tích cực vào việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Thái Lan, văn hóa khu vực Đông Nam Á; Cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Thái Lan đồng thời góp phần vào việc xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam