Động thái phát triển dân số thủ đô Hà Nội dưới tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội

Bộ

Trần Cao Sơn

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 16/04/2024

Dân số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Dân số thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ, đặc biệt từ đầu thập niên 90; Phân tích tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội đối với những biến đổi về dân số của thủ đô Hà Nội; Xu thế phát triển dân số thủ đô Hà Nội trong chiến lược CNH, HĐH, trong môi trường chính sách kinh tế- xã hội và quan hệ quốc tế mới.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Dân số thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ, đặc biệt từ đầu thập niên 90; Phân tích tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội đối với những biến đổi về dân số của thủ đô Hà Nội; Xu thế phát triển dân số thủ đô Hà Nội trong chiến lược CNH, HĐH, trong môi trường chính sách kinh tế- xã hội và quan hệ quốc tế mới.

Các tin khác

Động thái phát triển dân số thủ đô Hà Nội dưới tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội

Bộ

Trần Cao Sơn

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 16/04/2024

Dân số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Dân số thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ, đặc biệt từ đầu thập niên 90; Phân tích tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội đối với những biến đổi về dân số của thủ đô Hà Nội; Xu thế phát triển dân số thủ đô Hà Nội trong chiến lược CNH, HĐH, trong môi trường chính sách kinh tế- xã hội và quan hệ quốc tế mới.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Dân số thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ, đặc biệt từ đầu thập niên 90; Phân tích tác động của các yếu tố lịch sử - xã hội đối với những biến đổi về dân số của thủ đô Hà Nội; Xu thế phát triển dân số thủ đô Hà Nội trong chiến lược CNH, HĐH, trong môi trường chính sách kinh tế- xã hội và quan hệ quốc tế mới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam