Từ điển lịch sử và văn hóa Malaysia

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Đức Ninh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm cung cấp thông tin có chọn lọc về các sự kiện, các triều đại của lịch sử Malaysia và các lĩnh vực khác nhau của văn hóa Malaysia để giúp bạn đọc tra cứu, tham khảo về lịch sử, văn hóa của quốc gia này. Cuốn từ điển đáp ứng chức năng như một công cụ tra cứu những kiến thức thuộc về lịch sử và văn hóa Malaysia. Về mặt lịch sử, từ điển bao gồm các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử, những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại của các triều đại trong lịch sử. Về mặt văn hóa, bao gồm văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội…
Các tin khác

Từ điển lịch sử và văn hóa Malaysia

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Đức Ninh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm cung cấp thông tin có chọn lọc về các sự kiện, các triều đại của lịch sử Malaysia và các lĩnh vực khác nhau của văn hóa Malaysia để giúp bạn đọc tra cứu, tham khảo về lịch sử, văn hóa của quốc gia này. Cuốn từ điển đáp ứng chức năng như một công cụ tra cứu những kiến thức thuộc về lịch sử và văn hóa Malaysia. Về mặt lịch sử, từ điển bao gồm các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử, những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại của các triều đại trong lịch sử. Về mặt văn hóa, bao gồm văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội…
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam