Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 24/04/2024

Pháp luật, Quản lý Nhà nước, Bảo vệ người tiêu dùng

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần. Phần thứ nhất: Yêu cầu  và phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Yêu cầu  và phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Phạm vi bảo hộ các quyền của người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Ý thức pháp luật và trách nhiệm pháp lý của người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế). Phần thứ hai: Thực trạng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hiện nay (Sự hình thành và phát triển của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam; Thực trạng pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay; Đánh giá chung cơ chế pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay). Phần thứ ba: Nhận dạng các hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay (Nhận dạng các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng điển hình ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng của sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hiệu quả áp dụng các chế tài của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay). Phần thứ tư: Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở các nước trên thế giới và những bài học đối với Việt Nam. Phần thứ năm: Các nguyên tắc và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay (Các nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay; Các giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay).
Các tin khác

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 24/04/2024

Pháp luật, Quản lý Nhà nước, Bảo vệ người tiêu dùng

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần. Phần thứ nhất: Yêu cầu  và phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Yêu cầu  và phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Phạm vi bảo hộ các quyền của người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Ý thức pháp luật và trách nhiệm pháp lý của người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế). Phần thứ hai: Thực trạng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hiện nay (Sự hình thành và phát triển của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam; Thực trạng pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay; Đánh giá chung cơ chế pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay). Phần thứ ba: Nhận dạng các hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay (Nhận dạng các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng điển hình ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng của sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hiệu quả áp dụng các chế tài của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay). Phần thứ tư: Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở các nước trên thế giới và những bài học đối với Việt Nam. Phần thứ năm: Các nguyên tắc và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay (Các nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay; Các giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam