Một số vấn đề phát triển xã hội nông thôn năm 2009 (Lao động và việc làm nông thôn)

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Báo cáo xã hội thường niên, Việc làm nông thôn, Phát triển nông thôn bền vững, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Nông thôn 2009 và tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm (Lao động và việc làm: Quan hệ thành thị và nông thôn; Thất nghiệp, thiếu việc làm của lao động di cư; Thất nghiệp, thiếu việc làm của lao động ở các làng nghề; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nông nghiệp, nông thôn bị “bỏ quên”). Chương 2: Di dân như một chiến lược kinh tế (Người nông dân và chuyện “mưu sinh” ở đô thị; Năm 2009: Đô thị vẫn là “cái túi” chứa lao động nông thôn; Suy giảm kinh tế, lao động nhập cư đối mặt với nhiều khó khăn; Dòng di cư “đảo chiều”; Xuất khẩu lao động nông thôn). Chương 3: Năm 2009: Chính sách giảm nghèo và tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm nông thôn (Thất nghiệp, thiếu việc làm và công tác giảm nghèo; Các chính sách giảm nghèo năm 2009; Hỗ trợ sản xuất; Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản).
Các tin khác

Một số vấn đề phát triển xã hội nông thôn năm 2009 (Lao động và việc làm nông thôn)

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Báo cáo xã hội thường niên, Việc làm nông thôn, Phát triển nông thôn bền vững, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Nông thôn 2009 và tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm (Lao động và việc làm: Quan hệ thành thị và nông thôn; Thất nghiệp, thiếu việc làm của lao động di cư; Thất nghiệp, thiếu việc làm của lao động ở các làng nghề; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nông nghiệp, nông thôn bị “bỏ quên”). Chương 2: Di dân như một chiến lược kinh tế (Người nông dân và chuyện “mưu sinh” ở đô thị; Năm 2009: Đô thị vẫn là “cái túi” chứa lao động nông thôn; Suy giảm kinh tế, lao động nhập cư đối mặt với nhiều khó khăn; Dòng di cư “đảo chiều”; Xuất khẩu lao động nông thôn). Chương 3: Năm 2009: Chính sách giảm nghèo và tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm nông thôn (Thất nghiệp, thiếu việc làm và công tác giảm nghèo; Các chính sách giảm nghèo năm 2009; Hỗ trợ sản xuất; Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam