Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của chính phủ Thái Lan từ năm 1995 đến nay

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp, Chính sách nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Hà. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế và chính sách hỗ trợ nông nghiệp trước năm 1995 (Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Thái Lan; Chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Thái Lan trước năm 1995).  Chương 2: Nội dung chủ yếu của một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ năm 1995 đến nay (Những quy định của WTO về thương mại các sản phẩm nông nghiệp và chính sách của Thái Lan; Phân tích các chính sách hỗ trợ). Chương 3: Tác động của chính sách hỗ trợ nông nghiệp đến quá trình phát triển của Thái Lan (Những tác động tích cực; Những hạn chế). Chương 4: Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Khái quát một số chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Một vài bài học kinh nghiệm từ chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Thái Lan).
Các tin khác

Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của chính phủ Thái Lan từ năm 1995 đến nay

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp, Chính sách nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Hà. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế và chính sách hỗ trợ nông nghiệp trước năm 1995 (Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Thái Lan; Chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Thái Lan trước năm 1995).  Chương 2: Nội dung chủ yếu của một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ năm 1995 đến nay (Những quy định của WTO về thương mại các sản phẩm nông nghiệp và chính sách của Thái Lan; Phân tích các chính sách hỗ trợ). Chương 3: Tác động của chính sách hỗ trợ nông nghiệp đến quá trình phát triển của Thái Lan (Những tác động tích cực; Những hạn chế). Chương 4: Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Khái quát một số chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Một vài bài học kinh nghiệm từ chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Thái Lan).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam