Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc

Bộ

Vũ Thùy Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Mô hình Ma Cao, Quan hệ Ma Cao-Trung Quốc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thùy Dương. Ngoài phần mở đầu, kết luận và giới thiệu tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tình hình Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc (Khái quát tình hình chính trị - xã hội của Ma Cao trước năm 1999; Nền chính trị của Ma Cao sau năm 1999; Tổng quan tình hình kinh tế của Ma Cao sau năm 1999; Tình hình xã hội của Ma Cao sau năm 1999). Chương 2: Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của Ma Cao sau năm 1999 và mối quan hệ giữa Ma Cao với Trung Quốc đại lục (Những thay đổi cơ bản trong mô hình phát triển mới của Ma Cao; Vai trò của Ma Cao trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc; Vai trò của Chính phủ Trung ương Trung Quốc trong việc duy trì sự phát triển ổn định của Ma Cao). Chương 3: Nhận xét, đánh giá Ma Cao sau 10 năm trở về Trung Quốc và triển vọng phát triển trong thời gian tới (Thành công và những vấn đề tồn tại của Ma Cao; Triển vọng phát triển của Ma Cao; Thực trạng và triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam – Ma Cao và một vài gợi mở với Việt Nam).
Các tin khác

Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc

Bộ

Vũ Thùy Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Mô hình Ma Cao, Quan hệ Ma Cao-Trung Quốc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thùy Dương. Ngoài phần mở đầu, kết luận và giới thiệu tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tình hình Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc (Khái quát tình hình chính trị - xã hội của Ma Cao trước năm 1999; Nền chính trị của Ma Cao sau năm 1999; Tổng quan tình hình kinh tế của Ma Cao sau năm 1999; Tình hình xã hội của Ma Cao sau năm 1999). Chương 2: Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của Ma Cao sau năm 1999 và mối quan hệ giữa Ma Cao với Trung Quốc đại lục (Những thay đổi cơ bản trong mô hình phát triển mới của Ma Cao; Vai trò của Ma Cao trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc; Vai trò của Chính phủ Trung ương Trung Quốc trong việc duy trì sự phát triển ổn định của Ma Cao). Chương 3: Nhận xét, đánh giá Ma Cao sau 10 năm trở về Trung Quốc và triển vọng phát triển trong thời gian tới (Thành công và những vấn đề tồn tại của Ma Cao; Triển vọng phát triển của Ma Cao; Thực trạng và triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam – Ma Cao và một vài gợi mở với Việt Nam).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam