Đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk hiện nay- thực trạng và giải pháp

Bộ

Mai Thanh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá buôn làng, Văn học, Dân tộc học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thanh Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định hiện trạng đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những đặc trưng mang tính biểu tượng và những giá trị văn hóa bền vững (lưu ý đến các tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững và quản lý xã hội); Các động thái và xu thế biến đổi của văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;  Những giải pháp chính sách trong vùng đồng bào các dân tộc thiếu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk để vừa phát triển bền vững vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống bền vững.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thanh Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định hiện trạng đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những đặc trưng mang tính biểu tượng và những giá trị văn hóa bền vững (lưu ý đến các tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững và quản lý xã hội); Các động thái và xu thế biến đổi của văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;  Những giải pháp chính sách trong vùng đồng bào các dân tộc thiếu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk để vừa phát triển bền vững vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống bền vững.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Chương 2: Đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk (các giá trị bền vững). Chương 3: Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc thiểu số - động lực của sự biến đổi. Chương 4: Kết quả thực hiện chính sách và những tác động đối với đời sống văn hóa buôn làng hiện nay.
Các tin khác

Đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk hiện nay- thực trạng và giải pháp

Bộ

Mai Thanh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá buôn làng, Văn học, Dân tộc học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thanh Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định hiện trạng đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những đặc trưng mang tính biểu tượng và những giá trị văn hóa bền vững (lưu ý đến các tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững và quản lý xã hội); Các động thái và xu thế biến đổi của văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;  Những giải pháp chính sách trong vùng đồng bào các dân tộc thiếu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk để vừa phát triển bền vững vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống bền vững.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thanh Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần xác định hiện trạng đời sống văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những đặc trưng mang tính biểu tượng và những giá trị văn hóa bền vững (lưu ý đến các tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững và quản lý xã hội); Các động thái và xu thế biến đổi của văn hóa buôn làng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;  Những giải pháp chính sách trong vùng đồng bào các dân tộc thiếu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk để vừa phát triển bền vững vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống bền vững.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Chương 2: Đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk (các giá trị bền vững). Chương 3: Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc thiểu số - động lực của sự biến đổi. Chương 4: Kết quả thực hiện chính sách và những tác động đối với đời sống văn hóa buôn làng hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam