Một số vấn đề cấp bách trong sinh hoạt tôn giáo ở một số tỉnh phía Bắc

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2002 - 13/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về hiện tượng tôn giáo mới (chủ yếu khảo sát ở một số tỉnh phía Bắc) và các vấn đề mới trong đời sống tôn giáo hiện nay.

Các tin khác

Một số vấn đề cấp bách trong sinh hoạt tôn giáo ở một số tỉnh phía Bắc

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2002 - 13/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về hiện tượng tôn giáo mới (chủ yếu khảo sát ở một số tỉnh phía Bắc) và các vấn đề mới trong đời sống tôn giáo hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam