Dân tộc & tôn giáo ở Tây Nam Bộ trong quá trình phát triển

Bộ

Trần Hồng Liên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Tôn giáo, Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hồng Liên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản của dân tộc, tôn giáo (Vấn đề dân tộc; Vấn đề tôn giáo; Vấn đề phát triển). Chương 2: Hiện trạng dân tộc và tôn giáo ở Tây Nam Bộ - một số vấn đề. Nội dung của chương 2 trình bày thực trạng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nam Bộ trên cơ sở xem xét các nhân tố cấu thành giúp các tộc người tại đây tồn tại, phát triển đồng thời xem xét đến mối liên hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở khu vực để tìm hiểu trong giai đoạn phát triển hiện nay những ảnh hưởng tích cực của một tổ chức xã hội mang tính khép kín, lưu giữ văn hóa truyền thống như tộc người Khmer còn có ý nghĩa và vai trò trong thời đại hội nhập khu vực và quốc tế hay không ?  Chương 3: Những nhận xét và giải pháp cho vấn đề dân tộc và tôn giáo trong phát triển ở Tây Nam Bộ ( trình bày vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer trong bối cảnh mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa Hoa trong bối cảnh mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm trong bối cảnh mới; Vấn đề tôn giáo).
Các tin khác

Dân tộc & tôn giáo ở Tây Nam Bộ trong quá trình phát triển

Bộ

Trần Hồng Liên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Tôn giáo, Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hồng Liên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản của dân tộc, tôn giáo (Vấn đề dân tộc; Vấn đề tôn giáo; Vấn đề phát triển). Chương 2: Hiện trạng dân tộc và tôn giáo ở Tây Nam Bộ - một số vấn đề. Nội dung của chương 2 trình bày thực trạng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nam Bộ trên cơ sở xem xét các nhân tố cấu thành giúp các tộc người tại đây tồn tại, phát triển đồng thời xem xét đến mối liên hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở khu vực để tìm hiểu trong giai đoạn phát triển hiện nay những ảnh hưởng tích cực của một tổ chức xã hội mang tính khép kín, lưu giữ văn hóa truyền thống như tộc người Khmer còn có ý nghĩa và vai trò trong thời đại hội nhập khu vực và quốc tế hay không ?  Chương 3: Những nhận xét và giải pháp cho vấn đề dân tộc và tôn giáo trong phát triển ở Tây Nam Bộ ( trình bày vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer trong bối cảnh mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa Hoa trong bối cảnh mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm trong bối cảnh mới; Vấn đề tôn giáo).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam