Lịch sử Việt Nam, tập II. Thế kỷ X-XIV

Bộ

Trần Thị Vinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử Việt Nam, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trần Thị Vinh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2009-2010 “Lịch sử Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần tương ứng với 3 thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, đó là:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trần Thị Vinh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2009-2010 “Lịch sử Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần tương ứng với 3 thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, đó là:

Việt Nam đầu thế kỷ X (dưới thời Khúc – Dương – Ngô – Đinh - Tiền Lê).

Việt Nam thế kỷ XI-XIII (dưới thời Lý).

Việt Nam thế kỷ XIII - cuối XIV (dưới thời Trần).

Ngoài ra còn có 1 chương viết về Vương quốc Chămpa thế kỷ X-XIV.

Thế kỷ X-XIV là thời kỳ lịch sử có vị trí hết sức đặc biệt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Đây vừa là thời kỳ quá độ từ kỷ nguyên bị áp bức thống trị của phong kiến nước ngoài sang kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước, bắt đầu bằng một thế kỷ bản lề - thế kỷ X, khôi phục, củng cố, xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự chủ của quốc gia Đại Cồ Việt non trẻ, đồng thời cũng là một thời kỳ có những bước phát triển kì diệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước với nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của quốc gia Đại Việt hùng cường dưới triều Lý và Trần (thế kỷ XI-XIV). Lịch sử đất nước được nghiên cứu và biên soạn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội trong 5 thế kỷ (X-XIV) trải qua các thời họ Khúc, Dương đến các vương triều Ngô, Đinh, Tiền Lê và Trần.
Các tin khác

Lịch sử Việt Nam, tập II. Thế kỷ X-XIV

Bộ

Trần Thị Vinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử Việt Nam, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trần Thị Vinh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2009-2010 “Lịch sử Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần tương ứng với 3 thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, đó là:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trần Thị Vinh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2009-2010 “Lịch sử Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần tương ứng với 3 thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, đó là:

Việt Nam đầu thế kỷ X (dưới thời Khúc – Dương – Ngô – Đinh - Tiền Lê).

Việt Nam thế kỷ XI-XIII (dưới thời Lý).

Việt Nam thế kỷ XIII - cuối XIV (dưới thời Trần).

Ngoài ra còn có 1 chương viết về Vương quốc Chămpa thế kỷ X-XIV.

Thế kỷ X-XIV là thời kỳ lịch sử có vị trí hết sức đặc biệt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Đây vừa là thời kỳ quá độ từ kỷ nguyên bị áp bức thống trị của phong kiến nước ngoài sang kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước, bắt đầu bằng một thế kỷ bản lề - thế kỷ X, khôi phục, củng cố, xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự chủ của quốc gia Đại Cồ Việt non trẻ, đồng thời cũng là một thời kỳ có những bước phát triển kì diệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước với nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của quốc gia Đại Việt hùng cường dưới triều Lý và Trần (thế kỷ XI-XIV). Lịch sử đất nước được nghiên cứu và biên soạn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội trong 5 thế kỷ (X-XIV) trải qua các thời họ Khúc, Dương đến các vương triều Ngô, Đinh, Tiền Lê và Trần.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam