Vai trò và mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong phát triển – các quan điểm có ý nghĩa triết lý phát triển

Bộ

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 01/01/2000

Triết lý phát triển, Chiến lược phát triển, Quan hệ công nghiệp-nông nghiệp, Quan hệ thành thị-nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Cao Đoàn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Triết lý phát triển”. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu quan điểm về phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm về phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn của Đảng, lý thuyết phát triển bền vững trong điều kiện hiện đại, nghiên cứu kế thừa những yếu tố hợp lý của những quan điểm mang tính triết lý về mối quan hệ trong phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn truyền thống, tham khảo kinh nghiệm của thế giới về giải quyết các mối quan hệ trong phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn trong quá trình phát triển, đồng thời tập trung phân tích sâu các mối quan hệ giữa công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn diễn ra trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, kể từ thập kỷ 60 – cho tới thời kỳ đổi mới để đưa ra đề xuất một số quan điểm có tính chất triết lý về mối quan hệ giữa công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn trong giai đoạn đất nước tiến sâu vào kinh tế thị trường mở cửa và đẩy mạnh CNH, HĐH.
Các tin khác

Vai trò và mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong phát triển – các quan điểm có ý nghĩa triết lý phát triển

Bộ

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 01/01/2000

Triết lý phát triển, Chiến lược phát triển, Quan hệ công nghiệp-nông nghiệp, Quan hệ thành thị-nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Cao Đoàn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Triết lý phát triển”. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu quan điểm về phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm về phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn của Đảng, lý thuyết phát triển bền vững trong điều kiện hiện đại, nghiên cứu kế thừa những yếu tố hợp lý của những quan điểm mang tính triết lý về mối quan hệ trong phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn truyền thống, tham khảo kinh nghiệm của thế giới về giải quyết các mối quan hệ trong phát triển công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn trong quá trình phát triển, đồng thời tập trung phân tích sâu các mối quan hệ giữa công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn diễn ra trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, kể từ thập kỷ 60 – cho tới thời kỳ đổi mới để đưa ra đề xuất một số quan điểm có tính chất triết lý về mối quan hệ giữa công nghiệp – nông nghiệp, thành thị - nông thôn trong giai đoạn đất nước tiến sâu vào kinh tế thị trường mở cửa và đẩy mạnh CNH, HĐH.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam