Quá trình chuyển nền nông nghiệp sang kinh tế thị trường ở các quốc gia đang chuyển đổi trong thập kỷ 1990

Bộ

Tô Thị Thanh Toàn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2003 - 01/01/2004

Chuyển đổi kinh tế thị trường, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Thị Thanh Toàn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ tính tất yếu phải đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia đang chuyển đổi và trình bày một số nội dung chính của quá trình đổi mới quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và cải thiện hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở cải cách thể chế, các chính sách tư nhân hoá đất đai và cải tổ các trang trại tập thể và nhà nước trong giai đoạn đầu chuyển đổi; Phân tích những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề đang đặt ra trong quan hệ sản xuất nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Rút ra bài học kinh nghiệm và một số gợi ý cho Việt Nam.
Các tin khác

Quá trình chuyển nền nông nghiệp sang kinh tế thị trường ở các quốc gia đang chuyển đổi trong thập kỷ 1990

Bộ

Tô Thị Thanh Toàn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2003 - 01/01/2004

Chuyển đổi kinh tế thị trường, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Thị Thanh Toàn. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ tính tất yếu phải đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia đang chuyển đổi và trình bày một số nội dung chính của quá trình đổi mới quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và cải thiện hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở cải cách thể chế, các chính sách tư nhân hoá đất đai và cải tổ các trang trại tập thể và nhà nước trong giai đoạn đầu chuyển đổi; Phân tích những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề đang đặt ra trong quan hệ sản xuất nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Rút ra bài học kinh nghiệm và một số gợi ý cho Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam