Phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2003 - 01/01/2004

Phân phối thu nhập

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu  được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Khái quát một số công trình tiêu biểu nghiên cứu về phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN-5 (Các thước đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về phân phối thu nhập tại các nước ASEAN-5). Phần thứ hai: Thực trạng và chính sách điều tiết phân phối thu nhập ở các nước ASEAN-5 (Sự tiến triển trong phân phối thu nhập ở Inđônêxia; Phân phối thu nhập và hài hoà xã hội: trường hợp của Malaixia; Phân phối thu nhập và công bằng xã hội: trường hợp của Xingapo; Phân phối thu nhập ở Philippin giai đoạn 1986-1999; Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập: trường hợp của Thái Lan). Phần thứ ba: Nhận xét và kết luận (Đánh giá tổng quát về tình hình phân phối thu nhập ở các nước ASEAN-5 ; Bài học kinh nghiệm).
Các tin khác

Phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2003 - 01/01/2004

Phân phối thu nhập

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu  được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Khái quát một số công trình tiêu biểu nghiên cứu về phân phối thu nhập ở một số nước ASEAN-5 (Các thước đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về phân phối thu nhập tại các nước ASEAN-5). Phần thứ hai: Thực trạng và chính sách điều tiết phân phối thu nhập ở các nước ASEAN-5 (Sự tiến triển trong phân phối thu nhập ở Inđônêxia; Phân phối thu nhập và hài hoà xã hội: trường hợp của Malaixia; Phân phối thu nhập và công bằng xã hội: trường hợp của Xingapo; Phân phối thu nhập ở Philippin giai đoạn 1986-1999; Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập: trường hợp của Thái Lan). Phần thứ ba: Nhận xét và kết luận (Đánh giá tổng quát về tình hình phân phối thu nhập ở các nước ASEAN-5 ; Bài học kinh nghiệm).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam