Chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam từ sau khi quan hệ hai nước bình thường (1991 - 2000)

Bộ

Trần Văn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2002 - 24/04/2024

Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Văn Độ. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống những sự việc và sự kiện cụ thể đã diễn ra để tìm hiểu và nắm bắt bản chất mang tính quy luật trong đường lối chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Những kết luận khoa học rút ra từ đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ban ngành hữu quan của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và hoạch định chính sách đối với Trung Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước tiến lên giai đoạn phát triển cao hơn.

Các tin khác

Chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam từ sau khi quan hệ hai nước bình thường (1991 - 2000)

Bộ

Trần Văn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2002 - 24/04/2024

Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Văn Độ. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống những sự việc và sự kiện cụ thể đã diễn ra để tìm hiểu và nắm bắt bản chất mang tính quy luật trong đường lối chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Những kết luận khoa học rút ra từ đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ban ngành hữu quan của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và hoạch định chính sách đối với Trung Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước tiến lên giai đoạn phát triển cao hơn.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam