Các giải pháp chủ yếu phát triển quan hệ Nga-ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau: Phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực, tiềm năng và chính sách phát triển của Nga và ASEAN tác động đến quan hệ Nga - ASEAN trên các lĩnh vực chủ chốt những năm đầu thế kỷ XXI; Đánh giá thực trạng quan hệ Nga-ASEAN trong một số lĩnh vực chủ chốt như thương mại, đầu tư, năng lượng, quân sự, khoa học kỹ thuật… làm rõ các kết quả đã đạt được, các vấn đề đặt ra hiện nay và nguyên nhân; Đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong các lĩnh vực chủ chốt, đặc biệt nhằm thực hiện chương trình tổng thể về phát triển hợp tác Nga-ASEAN giai đoạn 2005-2015 đã được tổng thống Nga và các nhà lãnh đạo ASEAN ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Malaysia.
Các tin khác

Các giải pháp chủ yếu phát triển quan hệ Nga-ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau: Phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực, tiềm năng và chính sách phát triển của Nga và ASEAN tác động đến quan hệ Nga - ASEAN trên các lĩnh vực chủ chốt những năm đầu thế kỷ XXI; Đánh giá thực trạng quan hệ Nga-ASEAN trong một số lĩnh vực chủ chốt như thương mại, đầu tư, năng lượng, quân sự, khoa học kỹ thuật… làm rõ các kết quả đã đạt được, các vấn đề đặt ra hiện nay và nguyên nhân; Đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong các lĩnh vực chủ chốt, đặc biệt nhằm thực hiện chương trình tổng thể về phát triển hợp tác Nga-ASEAN giai đoạn 2005-2015 đã được tổng thống Nga và các nhà lãnh đạo ASEAN ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Malaysia.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam