Địa danh tỉnh Hà Nội thời Nguyễn qua tư liệu Hán Nôm

Bộ

Nguyễn Thuý Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Hán Nôm, Địa danh Hà Nội thời Nguyễn, Địa dư Hà Nội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thuý Nga. Kết quả thực hiện Đề tài đươc trình bày trong Báo cáo tổng hợp gồm 2 phần chính: Phần I. Địa dư Hà Nội thời Nguyễn: Căn cứ vào các tài liệu Hán Nôm để tìm hiểu việc thay đổi địa dư của Hà Nội “từ lúc chỉ là phủ Hoài Đức đầu thời Nguyễn với 2 huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận đến khi tỉnh Hà Nội ra đời năm Minh Mệnh 12 (1831), và năm 1888 thành lập thành phố Hà Nội, sau đó các huyện chuyển dần để thành lập tỉnh Hà Nam và Hà Đông, tỉnh Hà Nội cuối thời Nguyễn chỉ còn lại nội thành thành phố”; Phần II. Địa danh Hà Nội thời Nguyễn: Phân chia 13 tài liệu có kê địa danh xã, thôn theo từng bước thời kỳ thay đổi địa dư của Hà Nội, Phủ Hoài Đức từ năm 1802 đến trước cải cách năm 1831, tỉnh Hà Nội sau cải cách năm 1831 đến 1787, tỉnh Hà Nội từ 1888 đến 1890, tỉnh Hà Nội từ 1890 đến 1932.
Các tin khác

Địa danh tỉnh Hà Nội thời Nguyễn qua tư liệu Hán Nôm

Bộ

Nguyễn Thuý Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Hán Nôm, Địa danh Hà Nội thời Nguyễn, Địa dư Hà Nội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thuý Nga. Kết quả thực hiện Đề tài đươc trình bày trong Báo cáo tổng hợp gồm 2 phần chính: Phần I. Địa dư Hà Nội thời Nguyễn: Căn cứ vào các tài liệu Hán Nôm để tìm hiểu việc thay đổi địa dư của Hà Nội “từ lúc chỉ là phủ Hoài Đức đầu thời Nguyễn với 2 huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận đến khi tỉnh Hà Nội ra đời năm Minh Mệnh 12 (1831), và năm 1888 thành lập thành phố Hà Nội, sau đó các huyện chuyển dần để thành lập tỉnh Hà Nam và Hà Đông, tỉnh Hà Nội cuối thời Nguyễn chỉ còn lại nội thành thành phố”; Phần II. Địa danh Hà Nội thời Nguyễn: Phân chia 13 tài liệu có kê địa danh xã, thôn theo từng bước thời kỳ thay đổi địa dư của Hà Nội, Phủ Hoài Đức từ năm 1802 đến trước cải cách năm 1831, tỉnh Hà Nội sau cải cách năm 1831 đến 1787, tỉnh Hà Nội từ 1888 đến 1890, tỉnh Hà Nội từ 1890 đến 1932.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam