Quan hệ tộc người của người Lô Lô trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt-Trung hiện nay

Bộ

Phạm Đăng Hiến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2008

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Quan hệ tộc người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Phạm Đăng Hiến. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Hàn lâm khoa học Nga. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ: Thực trạng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của tộc người Lô Lô (quan hệ nội tộc người Lô Lô, quan hệ tộc người Lô Lô với các tộc người khác vùng biên giới Việt - Trung) qua những biểu hiện trong đời sống của người Lô Lô (cá nhân, cộng đồng); Các yếu tố tác động tới quan hệ tộc người của người Lô Lô; Ảnh hưởng của quan hệ tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của người Lô Lô; Đánh giá xu hướng và đề xuất khuyến nghị về quản lý quan hệ tộc người ở vùng người Lô Lô
Các tin khác

Quan hệ tộc người của người Lô Lô trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt-Trung hiện nay

Bộ

Phạm Đăng Hiến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2008

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Quan hệ tộc người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Phạm Đăng Hiến. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Hàn lâm khoa học Nga. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ: Thực trạng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của tộc người Lô Lô (quan hệ nội tộc người Lô Lô, quan hệ tộc người Lô Lô với các tộc người khác vùng biên giới Việt - Trung) qua những biểu hiện trong đời sống của người Lô Lô (cá nhân, cộng đồng); Các yếu tố tác động tới quan hệ tộc người của người Lô Lô; Ảnh hưởng của quan hệ tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của người Lô Lô; Đánh giá xu hướng và đề xuất khuyến nghị về quản lý quan hệ tộc người ở vùng người Lô Lô
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam