Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật dân tộc học các nước Đông Nam Á

Bộ

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2008 - 24/04/2024

Bảo tàng Dân tộc học, Điều tra dân tộc học

Nội dung:

Dự án điều tra cáp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS.Võ Quang Trọng. Dự án thực hiện điều tra, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật dân tộc học các nước Đông Nam Á nhằm đảm bảo cho các chiến lược lâu dài của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về trưng bày, giới thiệu và tham gia góp phần vào công cuộc bảo tồn di sản văn hoá của các dân tộc ở Đông Nam Á; Sưu tập các hiện vật và các tư liệu liên quan đến tổ chức trưng bày khai trương về văn hoá các dân tộc ở Đông Nam Á, theo các chủ đề như đồ vải, đời sống hằng ngày, nghệ thuật biểu diễn, tôn giáo.
Các tin khác

Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật dân tộc học các nước Đông Nam Á

Bộ

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2008 - 24/04/2024

Bảo tàng Dân tộc học, Điều tra dân tộc học

Nội dung:

Dự án điều tra cáp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS.Võ Quang Trọng. Dự án thực hiện điều tra, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật dân tộc học các nước Đông Nam Á nhằm đảm bảo cho các chiến lược lâu dài của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về trưng bày, giới thiệu và tham gia góp phần vào công cuộc bảo tồn di sản văn hoá của các dân tộc ở Đông Nam Á; Sưu tập các hiện vật và các tư liệu liên quan đến tổ chức trưng bày khai trương về văn hoá các dân tộc ở Đông Nam Á, theo các chủ đề như đồ vải, đời sống hằng ngày, nghệ thuật biểu diễn, tôn giáo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam